Facebook Statistics

Na DPH obciam bolo vyplatených takmer 3 mil. EUR

09-12-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) uhradilo obciam zapojeným do Programu rozvoja vidieka dane z pridanej hodnoty. Väčšina obcí by už mala mať finančné prostriedky na účtoch. Oznámenia o úhrade dane boli distribuované dňa 9.12.2010.

Celková vyplatená suma na úhradu DPH predstavuje 2 960 691,74 EUR, z toho na opatrenie 3.4.1. (Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)  čiastka 991 403,84 EUR a na opatrenie 3.4.2. (Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb) čiastka 1 969 287,90 EUR.
PPA zverejnila   dňa  29.10.2010  na  svojej internetovej stránke v ý z v u na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam, v termíne od 29. októbra 2010 do 12. novembra 2010, na opatrenia 3.4.1 a 3.4.2.

V stanovenom termíne prijala PPA 171 žiadostí, z toho 59 žiadostí na opatrenie 3.4.1. a 112 žiadostí na opatrenie 3.4.2. Z uvedeného množstva bolo 144 žiadostí oprávnených (55 na opatrenie 3.4.1. a 89 žiadostí na opatrenie 3.4.2.).
Obce, ktoré ukončili projekty po termíne výzvy alebo žiadosť o úhradu dane z pridanej hodnoty v termíne výzvy nepredložili, môžu žiadosť o úhradu dane z pridanej hodnoty predložiť v roku 2011 na základe výzvy, ktorú zverejní PPA na svojej internetovej stránke.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood