Facebook Statistics
Značka Kvality

Na realizáciu pozemkových úprav pôjde viac ako 55 miliónov EUR

16-08-2022

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje 15. 8. 2022 ďalšiu dôležitú výzvu v oblasti projektových podpôr. Dnes na svojej webovej stránke zverejnila Výzvu č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 „Investície do hmotného majetku“, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Cieľom je, aby sa  prostredníctvom pozemkových úprav  podporovali vodozádržné opatrenia v poľnohospodárskej krajine, aby dochádzalo k posilňovaniu ekosystémových služieb a udržiavali sa kvalitatívne parametre pôdy. Tento prístup pomôže rozšíriť pozemkové úpravy o vodné hospodárstvo a posilňovanie ukladania uhlíka do pôdy.  Prostredníctvom pozemkových úprav na úrovni katastra navrhujeme podporovať obnovu prírodného kapitálu prostredníctvom ekosystémového manažmentu dažďovej vody, čím sa podporí posilňovanie zásob vodných zdrojov, zúrodňovanie pôd, zlepšenie mikroklímy i ukladanie uhlíka do pôdy, ktorý prispieva k jej zúrodňovaniu. 

Žiadatelia môžu začať podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 od 1. 10. 2022.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje celkovo:

55 476 238,00 EUR.

Schvaľovací proces bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Tento systém umožňuje žiadateľom predkladať svoje ŽoNFP kedykoľvek počas celej doby trvania otvorenej výzvy na predkladanie ŽoNFP. Všetky žiadosti predložené do termínu ukončenia príslušného hodnotiaceho kola budú vyhodnotené a žiadateľ bude o výsledku konania informovaný v stanovenom časovom rámci.

Termín uzavretia 1. kola: 30. 11. 2022.

Termíny uzatvorenia prípadných ďalších hodnotiacich kôl budú v intervaloch 3 mesiace až do vyčerpania alokácie objemu financií určených pre túto výzvu.

 • Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000.- EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 500 000.- EUR

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 1. Katastrálne územia Slovenska (NUTS I) okrem ostatných regiónov (Bratislavský kraj), v ktorých bol projekt pozemkových úprav zapísaný do katastra nehnuteľností.
 2. Oprávnené prvky, opatrenia a stavby (pre túto výzvu):
  1. Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
  2. Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
  3. Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
  4. Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu
  5. Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia

Oprávnenými príjemcami finančnej pomoci bude miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Všetky informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk .


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood