Facebook Statistics

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

15-12-2020

Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) za odbornej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a v súčinnosti fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) odhalili spolu od roku 2018 a vyšetrovali niekoľko prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Agrorezort varuje pred kúpou takýchto výrobkov a radí, čo robiť pri podozrivých ponukách na trhu.

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré porušovali zákaz dovozu z územia tretích krajín a neboli v Slovenskej republike autorizované, ani povolené podľa platnej legislatívy, boli zaistené. V mnohých prípadoch obsahovali látky, ktoré sú v Európskej únii zakázané z dôvodu rizika pre zdravie ľudí a životné prostredie. Prípravky boli určené pre čierny trh pre slovenských poľnohospodárov.

Zo zaistených prípravkov boli odobraté vzorky za účelom ďalšej expertízy v laboratóriách Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP), pričom bolo zistené, že ide o prípravky na ochranu rastlín obsahujúce neschválené účinné látky, prípadne obsahovali inú účinnú látku ako bolo deklarované na etikete prípravkuČasť zaistených prípravkov na ochranu rastlín boli falzifikáty, ktoré porušovali ochranné známky zahraničných výrobcov. Všetky zaistené prípravky boli zhabané súdmi SR z dôvodu ochrany bezpečnosti ľudí a budú predmetom likvidácie, ktorú vykoná príslušný colný úrad.  Doteraz bolo zadržaných viac ako 5 tisíc litrov takýchto prípravkov.

Posledným závažným prípadom je zachytenie zásielky ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acetochlór v celkovom množstve 3 300 litrov, ktorá je v EÚ zakázaná od roku 2011. Acetochlór je látka zaradená na zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznámenia o vývoze, čím je označený ako nebezpečná chemikália podliehajúca prísnemu režimu. Bolo zistené, že uvedené prípravky pochádzajú z krádeže zásielky prípravkov vyrobených v členskom štáte EÚ s cieľom vývozu na Ukrajinu. Hodnota zadržaného tovaru obsahujúceho acetochlór bola vyčíslená na sumu 42 900 eur.

MPRV SR v tejto súvislosti upozorňuje používateľov prípravkov na ochranu rastlín na vysoké riziko nákupu ilegálnych prípravkov, keďže ich pôvod nie je známy, a teda môžu predstavovať riziko ako pre ošetrované rastliny, tak aj pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Z dôvodu prevencie vyzývame pestovateľov, aby sa pri nákupe prípravkov na ochranu rastlín riadili platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (tzv. Zelená kniha), ktorý je zverejnený na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

ÚKSÚP zároveň prevádzkuje verejnú webovú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlína pomocných prípravkov s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“ (ďalej len „ISPOR“).

Link:  https://www.uksup.sk/orp-databaza-autorizovanych-pripravkov-ispor

Pri kúpe prípravkov na ochranu rastlín odporúčame od svojich dodávateľov vyžadovať číslo rozhodnutia o autorizácii alebo číslo rozhodnutia o povolení na paralelný obchod ponúkaných prípravkov. Odporúčame nakupovať prípravky od spoľahlivých dodávateľov (princíp „poznaj svojho dodávateľa“). Zároveň upozorňujeme, že popis tovaru na baleniach sa môže odlišovať od popisu tovaru na sprievodných a fakturačných dokladoch. 

V prípade podozrenia na nelegálnosť prípravkov je potrebné bezodkladne kontaktovať príslušného fytoinšpektora v danom  regióne, resp. ďalších zástupcov Odboru ochrany rastlín ÚKSÚP, prípadne MPRV SR alebo KÚFS.

 

Kontakt na MPRV SR :

[email protected]

Kontakty na fytoinšpekciu Slovenskej republiky:

http://www.uksup.sk/oor-kontakty/

Zelená linka KÚFS:

tel. č. 0800 110 110

alebo [email protected]


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood