Facebook Statistics

Nariadenie ministra Simona o monitoringu Dunaja

08-10-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon sa vzhľadom na aktuálne dianie okolo ekologickej katastrofy v Maďarsku  rozhodol nariadiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP, š.p.)  okamžité monitorovanie toku  rieky Dunaj. Deje sa tak v obave pred únikom nebezpečných látok, ktoré sa môžu do Dunaja dostať po ekologickej katastrofe z Maďarska.

Merania sa budú vykonávať na troch miestach: v Medveďove, v Komárne a v Štúrove. Merania sa uskutočnia o 18.00 hod, 24.00 hod a 06.00 hod.  Vyhodnotenie vzoriek budú realizovať laboratória Slovenského vodohospodárskeho podniku, a tiež laboratória Ministerstva vnútra SR. Na základe zistení merania kvality vôd budú v prípade potreby mimoriadne merania pokračovať aj naďalej. V prípade, že sa potvrdí znečistenie vôd Dunaja, budú prijaté všetky nevyhnutné opatrenia na eliminovanie nebezpečenstva.

Taktiež je podľa potreby a možností v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami pripravený zasiahnuť Hasičský a záchranný zbor SR.

Hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, [email protected].
Odbor komunikácie s médiami MP, ŽPaRR, tel.č. 02/59 266 270, [email protected].


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood