Facebook Statistics
Značka Kvality

Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2019

09-10-2020

Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2019 prináša každoročný prehľad o výsledkoch kontroly. Tú vykonáva, na základe rozdelenia kompetencií v zmysle Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, rezort zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Rezíduá pesticídov v detskej a dojčenskej výžive kontroluje Úrad verejného zdravotníctva SR. V ostatných potravinách kontroluje rezíduá pesticídov Štátna veterinárna a potravinová správa SR. 

V roku 2019 bolo analyzovaných 472 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 260 vzorkách potravín (55,1 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 15 vzoriek (3,1 %) nevyhovujúcichŽiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v 212 vzorkách, čo predstavuje 44,9 %.

Viac informácií je dostupných v priloženej Národnej správe kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2019.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood