Aktuality

Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

26-11-2012

Oznamujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zmysle § 3 písm. c) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, dňa 23. novembra 2012 schválilo Národný akčný plán Slovenskej republiky na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)