Facebook Statistics
Značka Kvality

Národný prieskum stravovania u populácie v Holandsku

20-09-2018

V rokoch 2012 - 2016 sa v Holandsku uskutočnil Národný prieskum spotreby potravín u populácie vo veku 1 až 79 rokov. Pre prieskum bola vybratá náhodná vzorka spotrebiteľov. Dôraz sa kládol na udržanie reprezentatívnej vzorky obyvateľstva vzhľadom na región a úroveň vzdelania.

Výsledky prieskumu boli získané celkom od 4 313 osôb (vrátane batoliat, detí, adolescentov, dospelých a starých ľudí). Z prieskumu boli vylúčené tehotné či dojčiace ženy, ako aj inštitucionalizované osoby.

Stravovanie respondentov sledovali vyškolení dietológovia za pomoci softvéru GloboDiet®, pričom pre účastníkov vo veku 1-8 a 71-79 rokov sa na zbieranie údajov použil tiež dotazník. Osoby vo veku 16-70 rokov zodpovedali dotazník telefonicky. Pohovory s ostatnými účastníkmi sa uskutočnili doma, a to najmenej jedenkrát. Deti do 16 rokov boli vypočuté za prítomnosti a spolupráce rodičov alebo opatrovateľov.

Okrem údajov o spotrebe potravín boli tiež zbierané informácie týkajúce sa fyzickej aktivity a frekvencie spotreby potravín. V rámci prieskumu sa merala hmotnosť a výška respondentov.

Získané údaje o spotrebe potravín boli kódované do FoodEx2. Metodika prieskumu vo veľkej miere zodpovedala usmerneniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2009 (Príručka EFSA pre Všeobecné zásady zhromažďovania údajov o národnej spotrebe potravín z pohľadu celoeurópskeho prieskumu stravovania).

Jednou z hlavných výziev prieskumu bola náročná práca, potrebná na zaznamenanie viac ako 40 000 hlásených potravín do národnej databázy zloženia potravín a tiež do systému klasifikácie a popisu potravín FoodEx2. Vzhľadom na dostupnosť nových technológií, ako sú aplikácie a snímače čiarových kódov, je vhodné uskutočňovať prieskumy s využitím menej náročných postupov na zber údajov o spotrebe potravín.

Výsledky prieskumu sú dostupné na webovom sídle EFSA.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood