Facebook Statistics

Návrh na podporu jednotky riadenia dokumentácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (DATA) pre sériu riadiacich aktivít vedeckých dát

29-11-2016

Táto výzva na tender prichádza s rámcovým kontraktom do 4 rokov s jedným kontraktorom.

Hlavným cieľom výzvy je poskytnutie dodatočnej kapacity jednotky DATA k vykonaniu sérií aktivít vedeckého a technického riadenia dát. Všetky služby/aktivity v kompetencii tejto výzvy na tender a výsledný rámcový kontrakt budú podporovať prebiehajúce zbery dát (vo všetkých vedeckých oblastiach: zoonózy, reziduá veterinárnych liečiv, chemické kontaminanty, aditíva, molekulárne značenie) a budú podporovať  aktivity EFSA vedúce k založeniu a implementácii nových dátových zbierok.

Všetky informácie týkajúce sa výzvy na tender CO/EFSA/2016/04 sú publikované v úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 228-414637. Uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na 16. Január 2016.

Dokumentácia k tendru je sprístupnená cez e-Tenderingový nástroj.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytuje vedecké odporúčania k bezpečnosti potravín pre manažérov rizika (Európska komisia a členské štáty), ako to ustanovuje Nariadenie (ES) 178/2002, ktorým bol zriadený úrad EFSA.

K vypracovaniu výstupov obsahujúcich najaktuálnejšie informácie je tiež úradu uložená zodpovednosť za zber, porovnávanie, analýza a sumarizácia relevantných vedeckých a technických dát z oblastí spadajúcich pod misiu úradu, ako to ustanovuje článok 33 Nariadenia (ES) 178/2002.

Vyššie spomenuté dáta sú zbierané a poskytované úradu EFSA najmä od príslušných národných úradov v členských štátoch a iných Európskych krajinách, ale zároveň aj od akademickej obce, výskumných centier a priemyslu.

Po tom, čo sú dáta poskytnuté úradu EFSA sú riadené Jednotkou manažmentu dokumentácie úradu EFSA (DATA),  ktorá sa zameriava na ich validáciu a obohatenie o dodatočné informácie, aby bolo možné extrahovať validované dáta a následné analýzy údajov vo forme analytických správ, grafov, máp, dokumentov a interaktívnych infografík. Jednotka na ročnej báze spracuje okolo 30 miliónov surových dátových záznamov a kvalitatívne prekontrolované surové dáta používa k príprave Európskych hodnotení expozície, ako aj výročnej sumárnej európskej správe o výskyte alimentárnych chemických a mikrobiologických rizík v potravinách.

Pre podporu zberu dát a ich riadenia vyvinul a implementoval úrad EFSA niekoľko nástrojov akými sú napríklad Data Collection Framework (DCF), SAS extraction, transformation and loading (ETL).


Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood