Facebook Statistics
Značka Kvality

Návrh vedeckého stanoviska EFSA k prepočtu kalcium-L-metylfolátu a glukosamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrofolovej na ekvivalenty folátu

27-05-2022

Úrad EFSA zahájil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska týkajúce sa hodnotenia vedeckých dôkazov pre stanovenie prepočítacieho koeficientu metyl-folátu vápenatého a glukosamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrofolovej (ďalej súhrnne označovaných ako 5-MTHF) na DFE). Predkladsaný dokument poskytuje vedecké odporúčanie na odvodenie prepočítacieho koeficientu, ktorý umožňuje vyjadriť množstvo v µg 5-MTHF pridaného do potravín ako µg DFE.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili svoje pripomienky do 8. júna. Pri predkladaní pripomienok je potrebné uviesť konkrétny odkaz na číslo riadka a strany, ku ktorej sa pripomienky vzťahujú.

Ďalšie údaje alebo súbory na podporu pripomienok je možné predložiť s využitím príslušnej funkcie v digitálnom formulári a pomenovaním súboru tak, aby bolo možné na príslušnú pripomienku ľahko odkázať.

Všetky pripomienky budú zohľadnené, ak:

  • budú predložené do uzávierky konzultácie;
  • budú dokončené (pripomienky v statuse "draft" nebudú prijaté);
  • budú predložené v súlade s pokynmi a príslušnou funkciou nástroja (bohužiaľ nie je možné prijímať pripomienky zaslané e-mailom);

Návrh dokumentu, prístup k on-line formuláru pre zaslanie pripomienok a všetky ďalšie informácie nájdete na uvedenom odkaze Draft Scientific opinion on the conversion of calcium-L-methylfolate and (6S)‐5‐methyltetrahydrofolic acid glucosamine salt into dietary folate equivalents


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood