Facebook Statistics

Tlačové správy

Neformálne stretnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ v Prahe

20-09-2022

V dňoch 14. - 16. 9. 2022 sa v Prahe uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov poľnohospodárstva pod záštitou CZ PRES. Slovensko reprezentoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

CZ PRES zorganizovalo neformálne podujatie priamo v Prahe, súčasťou však bola aj návšteva poľnohospodárskeho podniku – energeticky sebestačnej farmy Hole asi 25 km od Prahy a návšteva zámku v Mělníku. Počas plenárneho zasadnutia sa ministri venovali téme „Zaistenie potravinovej bezpečnosti – úloha EÚ poľnohospodárstva a potravinárstva v udržateľnej globálnej potravinovej produkcii“. Zasadnutia sa zúčastnili tradične aj zástupcovia farmárskych organizácií COPA/COGECA, CEJA a predseda výboru AGRI Európskeho parlamentu. Prizvaní boli aj ministri poľnohospodárstva Ukrajiny, Gruzínska a Moldavy. Zasadnutie bolo venované pamiatke „otca genetiky“ Johana Gregora Mendela, ktorého 200-té výročie narodenia si tento rok pripomíname.

Diskusia ministrov sa riadila dvomi otázkami. Pri prvej otázke ako sa lepšie koordinovať v rámci EÚ a na svetovej úrovni na zabezpečenie lepšieho prepojenia aktivít na zaistenie celkovej potravinovej bezpečnosti ministri konštatovali, že naše potraviny sú udržateľne produkované, je tu však veľa výziev, s ktorými sa treba vysporiadať. Poľnohospodárov trápia vysoké ceny hnojív a energií, musíme im pomáhať hľadať riešenia, aby mali zabezpečený potrebný príjem. Podľa SK ministra sa situácia na trhu upokojí ak sa zreálnia ceny energií, mali by sme sa chrániť pred špekuláciami. Informoval o zaradení niektorých subjektov potravinárskeho priemyslu medzi chránených odberateľov energií a podporil všetky snahy o vývoz obilia z Ukrajiny. Zabezpečenie transportu obilnín považovali za kľúčové takmer všetci ministri, ocenili iniciatívu pruhov solidarity a poukazovali na dôležitosť zapojenia všetkých aktérov a medzinárodných organizácií na globálnej úrovni. Poľnohospodári vedia reagovať, ale potrebujú nástroje a naša úloha je poskytnúť im riešenia.

V rámci druhej otázky sa PRES zaujímalo o názor ministrov na možný prínos nových technológií a nových šľachtiteľských metód (NBT) k udržateľným potravinovým systémom. CZ PRES si zavolalo dvoch vedcov, ktorí ministrom priblížili rastúce riziko klimatickej zmeny na príklade šľachtenia pšenice, ako aj potenciál využívania NBT. Ministri uznali prínos nových technológií a celkovo boli otvorení aj voči zámeru EK o prípravu novej legislatívy k NBT, viacerí však poukázali aj na riziká. Žiadali zachovanie princípu predbežnej opatrnosti, posudzovanie metódou prípad od prípadu a označovanie, vyjadrili obavy z monopolizácie a žiadali zabezpečiť dostupnosť pre malé a stredné podniky. Povolenie NBT nesmie viesť k zániku tradičného spôsobu hospodárenia a spotrebitelia musia mať možnosť voľby. EK plánuje novú legislatívu k NBT predložiť v II.kvartáli 2023.​


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood