Facebook Statistics
Značka Kvality

Nové nariadenie o zdraví rastlín: prísne pravidlá pre lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

13-01-2017

Nové nariadenie o zdraví rastlín nadobudlo účinnosť 13. decembra 2016. Nariadenie predstavuje významné prepracovanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia rastlín zavedených od roku 1977. Toto nariadenie, ktorým sa ruší a nahradí sedem smerníc Rady týkajúcich sa škodlivých organizmov, sa začne plne uplatňovať od 13. decembra 2019.

V rámci bezhraničného vnútorného trhu EÚ sa každoročne premiestňujú, alebo dovážajú z krajín mimo EÚ, miliardy rastlín a rastlinných produktov. Miesta ich výroby a určenia sú nespočetné. Noví  škodcovia sa však nezastavia na colnici. Preto je nevyhnutné, aby sa na úrovni EÚ prijali spoločné pravidlá týkajúce sa výroby, inšpekcie, odberu vzoriek, testovania, dovozu, pohybu a certifikácie rastlinného materiálu, ako aj oznamovania, odhaľovania alebo eradikáce škodcov rastlín alebo rastlinných produktov (napríklad palety a drevený obalový materiál). Je dôležité zabezpečiť rovnakú úroveň fytosanitárnej ochrany v rámci EÚ a rovnaké podmienky pre výrobcov a obchodníkov EÚ.

Nové nariadenie sa zameriava najmä na prevenciu zavlečenia alebo rozšírenia škodcov rastlín alebo rastlinných produktov na území EÚ a je založené na princípe, podľa ktorého je potrebné vyčleniť viac zdrojov (finančných, personálnych) v skorom štádiu, aby sa predišlo budúcim vážnym stratám spôsobeným ničením poľnohospodárskej výroby alebo životného prostredia týmito škodcami.“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood