Facebook Statistics

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Obyvatelia aj návštevníci slovensko-českého prihraničia sa môžu tešiť na ďalšie cestné prepojenia, cyklocesty a turistické chodníky

26-07-2018
  • V slovensko-českom prihraničí pribudne takmer 57 km nových alebo zrekonštruovaných  cyklistických a turistických chodníkov
  • Popri cyklocestách, turistických a náučných chodníkov bude rekonštruovaných alebo zrenovovaných takmer 25 km ciest II. a III. triedy
  • Celkovo bolo predložených 32 projektových žiadostí za viac ako 35 miliónov eur.

V rámci 5. zasadnutia monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská  republika – Česká republika, ktorý sa konal 25. a 26. júna v Žiline sa rozhodovalo o podpore projektov zameraných na vybudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne. Z 32 predložených projektových žiadostí bolo schválených 16 projektov za takmer 17 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

V prihraničných regiónoch Slovenskej i Českej republiky sa nachádza veľké množstvo zaujímavých prírodných a kultúrnych objektov. Lepšej dostupnosti týchto miest majú napomôcť práve projekty zamerané budovanie a renovovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov. Prostredníctvom schválených projektov sa turisti i miestni môžu tešiť na výstavbu cyklistických komunikácií za účelom posilnenia cykloturistiky a zlepšenia prístupu jednotlivých kultúrnych a prírodných pamiatok, nové i rekonštruované turistické chodníky. 

Medzi podporenými projektami je aj projekt zameraný na „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ v tesnej blízkosti česko-slovenskej hranice. Vybudovaná cesta sprístupní kultúrnu pamiatku Kuželovský mlyn, kde bude taktiež umiestnená tabuľa propagujúca prírodné a kultúrne dedičstvo Myjavska a Horňácka. Na slovenskej strane bude rekonštruovaná cesta pri štátnej hranici. K rozvoju cestovného ruchu dôjde aj prostredníctvom výstavby úseku medzinárodnej cyklocesty Beblava v rámci projektu „Na kole blíže k lázním“. Bicykle sú nielen zdravou a jednoduchšou náhradou osobnej prepravy, ale ľudia po nich čoraz viac siahajú ako po forme aktívneho oddychu. Cyklistom tak pribudnú dva nové úseky cyklocesty v celkovej dĺžke 2,06 km a tri úseky rekonštruovaných cyklociest v meste a okolí Valašských Klobouku na českej strane – na slovenskej strane dôjde k vybudovaniu 1,81 km novej cyklocesty v obci Trenčianska Teplá. Najväčšie vrcholy pohoria Bielych Karpát (Veľkej Javoriny) sprístupní  prostredníctvom vybudovania cyklotrasy údolím Vrzávky a rekonštrukciou Javorinskej cesty projekt „Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli“. Návštevníci pri objavovaní prírodného a kultúrneho dedičstva tejto významnej oblasti si budú môcť oddýchnu na tzv. odpočinkových miestach s lavičkami a taktiež využiť stojany na bicykle. 

Výzva sa stretla s veľkým záujmov žiadateľov z radov miest, obcí a krajov. Aj preto plánuje Riadiaci orgán pripraviť aj ďalšiu výzvu s týmto zameraním. Oprávnenými aktivitami výzvy zameranej na výstavbu cyklociest bude budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov a zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest. Oprávnenými žiadateľmi, ktorí môžu predkladať svoje projekty sú štát, mestá, obce, mimovládne neziskové organizácie a organizácie cestovného ruchu. Potenciálni žiadatelia budú mať možnosť svoje projektové zámery konzultovať na regionálnych kontaktných miestach, ale aj priamo na Spoločnom technickom sekretariáte v Bratislave.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood