Facebook Statistics
Značka Kvality

Odporúčania k odberu vzoriek a testovaniu zmrazenej zeleniny v spracovateľských závodoch zameraných na detekciu baktérie Listeria monocytogenes

11-07-2018

Úrad EFSA bol požiadaný poskytnúť Európskej komisii odporúčania týkajúce sa stratégií odberu vzoriek a zavedených mikrobiologických metód, ktoré sú najvhodnejšie na maximalizáciu citlivosti detekcie L. monocytogenes vo vode používanie v spracovateľskom procese a z prostredia v priestoroch, kde prebieha produkcia mrazeného ovocia, zeleniny alebo byliniek (OZB), ako z výsledného produktu. Taktiež majú poskytnúť poradenstvo k identifikácii kritických miest odberu vzoriek (KMOV) na monitorovanie L. monocytogenes v prostredí. Na stratégiu vhodného výberu vzoriek, ktorá by mala podporiť príslušné orgány a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri vyšetrovaní ohniska nákazy potravín, na ktorých sa podieľa zmrazená OZB, sa vymedzuje sedem krokov. Príslušné KMOV môžu byť definované na základe kritickej inšpekcie vnútri spracovateľského podniku a základných informácií popísaných v tejto správe. Typické plochy, ktoré nie sú určené na kontakt s potravinami, a ktorými môže byť L. monocytogenes zavlečená do spracovateľského podniku, zahŕňajú: podlahy, najmä trhliny, steny, odtoky, stropy, nadzemné konštrukcie, umývacie priestory, kondenzovaná a stojatá voda, potrubia a chladiace jednotky, gumové tesnenia okolo dverí, a hlavne v chladičoch, kovové spoje, špeciálne zvary a skrutky a obsah vysávačov. L. monocytogenes sa tiež bežne vyskytuje na zariadeniach používaných na spracovanie, prípravu, skladovanie a prepravu potravín, ako sú mraziace tunely, odliatky, nože, krájače, rezacie dosky, dopravné pásy, spojky rukavíc, či tesnenia. Malo by sa vyvinúť spoločné úsilie na plánovanie odberu vzoriek jednotlivých výrobných šarží a KMOV. Postupy odberu vzoriek by sa mali vykonávať čo najviac dôsledne, pokrývajúc čo najväčší počet KMOV a odobratých vzoriek v týchto miestach, s cieľom získať prehľad o možnej variabilite zdrojov kontaminácie. Na detekciu L. monocytogenes sa odporúča norma EN ISO 11290-1. Charakterizácia izolátov L. monocytogenes za použitia dobre zavedených molekulárnych techník je potrebná na identifikáciu kmeňov pozitívnych vzoriek a na vytvorenie väzieb medzi izolátmi odobratých od ľudí a z KMOV.

 

Celé stanovisko si môžete prečítať na webovom sídle EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1445

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood