Facebook Statistics
Značka Kvality

OIE nabáda krajiny k monitoringu SARS-CoV-2 u zvierat

08-02-2021

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) nabáda krajiny k prísnemu monitoringu vírusu u vnímavých zvierat a k zavedeniu ďalších účinných opatrení v záujme ochrany verejného zdravia. Počas jesene 2020 boli hlásené prípady z Dánska, kedy sa vírus SARS-CoV-2 preniesol z infikovaných noriek, chovaných na kožušinových farmách, na človeka. Medzi poslednými OIE hlásenými prípadmi SARS-CoV-2 u zvierat sa objavil napr. aj lev. Aj napriek týmto udalostiam je pandémia COVID-19 stále poháňaná prenosom vírusu medzi ľuďmi a nie prenosom medzi zvieratami či medzi zvieratami a ľuďmi.

Vírusom SARS-CoV-2 sa môžu okrem človeka infikovať hneď niekoľké druhy zvierat. Koncom roku 2020 vzbudil rozruch výskyt SARS-CoV-2 na kožušinových farmách s norkami. Medzi najvnímavejšie zvieratá patria okrem noriek mačkovité šelmy, fretky, psíky medvedíkovité, škrečky zlaté sýrske, netopiere egyptské, gorily a makaky.​ Vnímavosť hospodárskych zvierat na vírus je podľa OIE extrémne nízka.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k prenosu vírusu zo zvierat na ludí. Vírus SARS-CoV-2, ktorý bol zavlečený do populácie noriek na kožušinovej farme v Dánsku, sa ďalej vyvíjal a mutoval. Variantmi SARS-CoV-12 sa od noriek nakazilo 214 ľudí. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a liečbu chorôb (ECDC) vypracovali 12. novembra 2020 ako odpoveď na túto udalosť Rýchle hodnotenie rizika (ROA). Niektoré európske štáty na prípad nákazy reagovali postupným ukončovaním norkových chovov (napr. Holandsko, Dánsko, Švédsko). Iné krajiny v chovoch pokračujú za prísneho monitoringu (napr. Fínsko, Poľsko).

Norky zo slovenskej farmy sú negatívne

Kožušinová farma s norkami sa nachádza aj na Slovensku. Táto jediná farma je pod zvýšeným dozorom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR už od marca 2020, kedy na Slovensku vypukla 1. vlna ochorenia COVID-19. Farma je zabezpečená tak, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi norkami na farme navzájom a zároveň aby bol úplne vylúčený kontakt s inými zvieratami. Biologický materiál noriek z farmy bol 18. 12. 2020 odobratý a zaslaný na PCR vyšetrenie do úradného laboratória. U žiadneho zvieraťa sa nepotvrdila prítomnosť SARS-CoV-2. Farma aj naďalej zostáva pod veterinárnym dozorom.

Verejné zdravie môže byť ohrozené

Podľa dostupných dôkazov z hodnotení rizík, epidemiologických vyšetrovaní či experimentálnych štúdií nehrajú zvieratá v šírení SARS-CoV-2 signifikantnú úlohu. Pri adaptácii vírusu na nové druhy živočíchov však vznikajú nové mutácie (vírus mutuje aj počas šírenia v ľudskej populácii). Podľa OIE by mohli mať udalosti, aké sa vyskytli na dánskej kožusinovej farme, významný vplyv na verejné zdravie. Existujú totiž obavy, že pokiaľ by začali takéto nové varianty vírusu cirkulovať v ľudskej populácii, mohli by vyústiť v zmenu prenositeľnosti vírusu, jeho virulencie či dokonca v zníženú účinnosť liečby alebo vakcinácie. Na pochopenie následkov medzidruhového šírenia a roly, ktorú v ňom hrajú nové genetické varianty, sú potrebné ďalšie výskumy.


Výskyt SARS-CoV-2 u zvierat podľa hlásenia členov OIE. Zdroj: OIE.

Efektívne národné stratégie sú nutnosťou

OIE vyzýva krajiny, aby v záujme ochrany zdravia a welfare zvierat, a zároveň v záujme ochrany verejného zdravia, implementovali účinné opatrenia. Je potrebné:
  • zabrániť prenosu SARS-CoV-2 medzi ľuďmi a vnímavými zvieratami implementáciou národných stratégií na zníženie rizika nákazy
  • v zmysle prístupu One Health monitorovať SARS-CoV-2 u vnímavých zvierat, ako sú norky, psíky medvedíkovité, ale aj u ľudí, ktorí sú s týmito zvieratami v blízkom kontakte (OIE odporúča aktívny monitoring, pretože najmä u noriek môže byť náročné odhaliť infekciu včas)
  • aby bolo možné sledovať vývoj ochorenia a možné medzidruhové šírenie, je potrebné hlásiť OIE všetky prípady SARS-CoV-2 u zvierat, a to prostredníctvom The World Animal Health Information System (WAHIS) alebo e-mailom na [email protected] (OIE pre členské krajiny vypracovalo pre uľahčenie nahlasovania krátky manuál)
  • zdieľať v rámci globálnej zdravotníckej komunity informácie o identifikovaných genetických sekvenciách SARS-CoV-2 izolovaných zo zvierat, ako aj ďalšie súvisiace výsledky výskumu

Prenos a prevencia

Zdá sa, že medzi zvieratami sa tento respiračný vírus prenáša podobne ako medzi ľuďmi. Bol pozorovaný prenos priamym kontaktom (napr. kvapôčkami), ako aj prostredníctvom aerosólov, ktoré môžu pretrvávať určitý čas v prostredí. SARS-CoV-2 bol u zvierat detekovaný v respiračných sekrétoch, ale aj v exkrementoch. V laboratórnych podmienkach bola pozorovaná inkubačná doba ochorenia podobná ako u človeka (2-14 dní). Na presné určenie inkubačnej doby u jednotlivých druhov zvierat sú potrebné ďalšie štúdie.

Zvieratá, u ktorých bol zistený vírus SARS-CoV-2, je potrebné oddeliť od ostatných zdravých zvierat. Pri manipulácii s nakazenými zvieratami je potrebné používať príslušné osobné ochranné pomôcky.

OIE navyše odporúča, aby sa ľudia, ktorí majú diagnostikované ochorenie COVID-19 alebo majú podozrenie na toto ochorenie, vystríhali kontaktu s domácimi zvieratami (tohto opatrenia by sa mali chorí ľudia držať vo všeobecnosti, pretože zviera môže slúžiť ako pasívny prenášač pôvodcu ochorenia (napr. na srsti) po dotyku infikovanou osobou). V ideálnom prípade by sa mal v tomto období o zvieratá postarať zdravý človek. Ak to nie je možné, pri starostlivosti o zvieratá je potrebné nosiť rúško, používať rukavice a dodržiavať preventívne opatrenia na zabránenie šírenia nákazy ako je dôkladné umývanie rúk pred a po starostlivosti o zvieratá, vetranie priestorov, v ktorých sa nachádzajú zvieratá, kýchať a kašľať do vreckovky či do ohybu lakťa a vystríhať sa blízkeho kontaktu so zvieratami (bozky, oblizovanie tváre a pod.).

Pôvodca vírusu stále nepotvrdený

Dostupné dôkazy naznačujú, že vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, pochádza zo zvieracieho zdroja, pravdepodobne z netopierov Rhinolophus. Z týchto netopierov bol izolovaný koronavírus, ktorý je geneticky podobný SARS-CoV-2. Neexistuje však dostatok vedeckých dôkazov na to, aby bolo možné určiť presný zdroj vírusu alebo vysvetliť jeho pôvodný prenos zo zvieraceho zdroja na ľudí.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood