Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

OpenFoodTox – chemical hazards database

20-01-2017

OpenFoodTox je nová databáza chemických látok úradu EFSA (OpenFoodTox).  V predmetnej databáze sa nachádzajú údaje o chemických kontaminantoch, prídavných látkach, materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, pesticídoch, arómových látkach ako aj o látkach, ktoré sa pridávajú pri technologických procesoch. Databáza obsahuje fyzikálno-chemické informácie k daným látkam, EFSA stanoviská, EFSA hodnotenia rizika, informácie o toxikologických záveroch a o genotoxicite. Zároveň poskytuje okamžitý prístup k informáciám z viac než 1650 vedeckých výstupov EFSA zameraných práve na toxicitu chemických látok  nájdených v potravinovom reťazci a krmivách.

 

Viac informácií nájdete na webovom sídle EFSA:

Chemical hazards data – OpenFoodTox – odkaz na databázu

http://www.efsa.europa.eu/en/data/chemical-hazards-data

 

OpenFoodTox: EFSA’s new one-click tool for information on chemical hazards

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170118-0 - rozhovor s Dr. Dorne, toxikológ vedúci oddelenia na úrade EFSA; Dr. Richardson, vedecký pracovník EFSA

 

OpenFoodTox: EFSA's open source toxicological database on chemical hazards in food and feed

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.e15011/full – vedecké stanovisko k databáze

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/openFoodTox.png - infografika