Facebook Statistics

OSN vyhlásila rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín

21-12-2018

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín (IYPH 2020). Očakáva sa, že rok zvýši povedomie verejnosti a tvorcov politík o význame zdravých rastlín a potrebe ich ochrany, aby sa dosiahli ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Každoročne z  dôvodu pôsobenia škodcov a chorôb rastlín prichádzame celosvetovo až o 40 percent plodín schopných poskytovať rastlinnú produkciu. Pokiaľ ide o ekonomickú hodnotu, samotné choroby rastlín stoja globálnu ekonomiku okolo 220 miliárd USD ročne a invazívny hmyz okolo 70 miliárd USD.

„Medzinárodný rok zdravia rastlín je kľúčovou iniciatívou na zdôraznenie významu zdravia rastlín s cieľom zvýšiť potravinovú bezpečnosť, chrániť životné prostredie a biodiverzitu a podporiť hospodársky rozvoj," uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa FAO Maria Helena Semedo.

Sekretár Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) Jingyuan Xia dodal: „Vzhľadom na rastúci vplyv škodcov a chorôb rastlín na výrobu potravín a na ochranu životného prostredia sú zdroje na riešenie problémov, ktoré škodcovia a choroby spôsobujú, nedostatočné. Dúfame, že Medzinárodný rok zdravia rastlín bude spúšťačom globálnej spolupráce na podporu politík v oblasti zdravia rastlín na všetkých úrovniach, ktoré významne prispejú k agende trvalo udržateľného rozvoja.“

V roku 2015 Fínsko navrhlo vyhlásenie Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020 riadiacemu orgánu IPPC. Návrh získal ohromnú medzinárodnú podporu vo Výbore pre fytosanitárne opatrenia (CPM) v rámci IPPC, Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a rovnako aj podporu 73. Valného zhromaždenia OSN.

„Škodcovia a choroby nemajú pasy alebo nedodržiavajú imigračné požiadavky, a preto je predchádzanie šíreniu takýchto organizmov vážnou medzinárodnou záležitosťou, ktorá si vyžaduje spoluprácu všetkých krajín. To je dôvod, prečo Fínsko navrhlo vyhlásiť rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín," povedal Jari Leppä, minister poľnohospodárstva a lesníctva Fínska.

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo FAO a sekretariát IPPC, aby plnilo funkciu vedúcej agentúry na zabezpečovanie aktivít súvisiacich s Medzinárodným rokom zdravia rastlín 2020 a na to, aby vyzvala vlády, občiansku spoločnosť a súkromný sektor, aby svojimi aktivitami prispeli k naplneniu poslania IYPH 2020 na celosvetovej, regionálnej a národnej úrovni. FAO a sekretariát IPPC zorganizujú v roku 2020 Medzinárodnú konferenciu o zdraví rastlín.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a Národným lesníckym centrom Zvolen má v úmysle zorganizovať niekoľko podujatí pri príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyzýva organizácie na ochranu rastlín, environmentálne organizácie a odborníkov, na predloženie návrhov na aktivity, ktoré by bolo vhodné pri príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020 na Slovensku uskutočniť.

Zdravé rastliny sú základom pre život, funkcie ekosystému a potravinovú bezpečnosť. Škodcovia a choroby rastlín poškodzujú plodiny, znižujú dostupnosť potravín a zvyšujú náklady na ich výrobu. Udržiavanie zdravia rastlín chráni životné prostredie, lesy a biodiverzitu pred škodcami rastlín, rieši účinky zmeny klímy a v celosvetovom meradle podporuje úsilie o ukončenie hladu, podvýživy a chudoby.

IPPC je medzinárodný dohovor, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1952 a poskytuje rámec na ochranu svetových rastlinných zdrojov pred škodami. V súčasnosti je v ňom začlenených 183 krajín.

Súvisiace linky:

Video Medzinárodný rok zdravia rastlín: https://www.youtube.com/watch?v=Ed5XVTSuYAo&feature=youtu.be

Factsheet: http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0324EN

Web IPPC: https://www.ippc.int/en/


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood