Facebook Statistics
Značka Kvality

Otvorená konzultácia EFSA v oblasti animal welfare

24-02-2022

V súvislosti so stratégiou „z farmy na stôl" (from farm to fork) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (úrad EFSA) otvoril konzultáciu o príručke zameranej na animal welfare (dobré životné podmienky zvierat).

Konzultácia je zameraná na návrh metodológie usmernení, ktoré úrad EFSA použije na vypracovanie vedeckých stanovísk o dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat.

Stanoviská, ktoré budú zverejnené v období od júna 2022 do marca 2023, si Európska komisia vyžiadala ako kľúčový prvok svojej stratégie z farmy na stôl. Budú sa týkať welfare zvierat počas transportov, ako aj welfare určitých druhov zvierat na farme – teliat, nosníc, brojlerov, ošípaných, kačíc, husí a prepelíc a dojníc.

V metodickom usmernení sa vymedzia harmonizované metódy a stratégie, ktoré sa budú uplatňovať pri všetkých stanoviskách. Okrem iného zahrnie aj dôsledky welfare zvierat v podmienkach chovu.

Dokument obsahuje aj novú metodiku hodnotenia welfare porovnaním podmienok, ktoré zvieratá zažívajú na farmách, s „prirodzenými" podmienkami (napr. ak im bol poskytnutý neobmedzený priestor).

Konzultácia potrvá do 28. marca 2022. Viac podrobností nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood