Facebook Statistics
Značka Kvality

Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravín

13-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (E171), používaného ako prídavná látka do potravín, a to na základe žiadosti Európskej komisie z marca 2020.

Dokument reviduje výsledok predchádzajúceho hodnotenia bezpečnosti E171 EFSA z roku 2016, ktoré zdôraznilo potrebu ďalšieho výskumu s cieľom vyplniť medzery v údajoch.

Profesor Maged Younes, predseda Vedeckého panelu EFSA pre prídavné látky a arómy v potravinách (FAF), uviedol: „S prihliadnutím na všetky dostupné vedecké štúdie a údaje, panel dospel k záveru, že oxid titaničitý už nemožno považovať za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravín. Kritickým prvkom pre tento záver je, že sme nemohli vylúčiť obavy z genotoxicity po konzumácii častíc oxidu titaničitého. Po perorálnom užití je absorpcia častíc oxidu titaničitého nízka, môžu sa však hromadiť v ľudskom organizme".

Hodnotenie sa uskutočnilo podľa prísnej metodiky a za zohľadnenia tisícok štúdií, ktoré sú k dispozícii od hodnotenia EFSA z roku 2016, vrátane nových vedeckých dôkazov a údajov o nanočasticiach.

Vedeckí experti EFSA po prvýkrát uplatnili Príručku Vedeckého výboru EFSA pre nanotechnológie z roku 2018, ktorá pojednáva o hodnotení bezpečnosti prídavných látok v potravinách. E171 obsahuje najviac 50 % častíc v nano rozsahu (t.j. vo veľkosti menej ako 100 nanometrov), ktorým môžu byť spotrebitelia vystavení.

Hodnotenie genotoxicity

Genotoxicita je schopnosť chemickej látky poškodiť DNA, genetický materiál buniek. Pretože genotoxicita môže ústiť v karcinogénne účinky, je nevyhnutné zhodnotiť potenciálny genotoxický účinok látky a dospieť k záveru o jej bezpečnosti.

Profesor Matthew Wright, člen Vedeckého panelu EFSA FAF a predseda Pracovnej skupiny EFSA pre E171, uviedol: „Aj keď dôkazy o všeobecných toxických účinkoch neboli presvedčivé, na základe nových údajov a posilnených metód sme nemohli vylúčiť obavy z genotoxicity a súčasne sme nemohli stanoviť bezpečnú hladinu denného príjmu prídavnej látky v potravinách."

Manažéri rizík v Európskej komisii a v členských štátoch EÚ boli informovaní o záveroch EFSA a zvážia prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov.

Doplňujúce informácie

Oxid titaničitý (E171) je v EÚ povolený ako prídavná látka v potravinách podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

Bezpečnosť prídavnej látky E171 v potravinách prehodnotil v roku 2016 Vedecký panel EFSA ANS v rámci nariadenia (EÚ) č. 257/2010, ako súčasť programu prehodnocovania prídavných látok v potravinách, ktoré boli povolené v EÚ pred 20. januárom 2009.

Vo svojom stanovisku z roku 2016 Vedecký panel EFSA ANS odporučil vykonať nové štúdie, aby sa vyplnili medzery v údajoch o možných účinkoch na reprodukčný systém, čo by im umožnilo stanoviť prijateľný denný príjem (ADI). Zdôraznila sa tiež neistota v súvislosti s charakterizáciou materiálu použitého ako prídavná látka v potravinách (E171), najmä pokiaľ ide o veľkosť častíc a distribúciu veľkosti častíc oxidu titaničitého.

V roku 2019 zverejnil EFSA vyhlásenie o preskúmaní rizika, týkajúce sa expozície prídavnej látke v potravinách (E171), ktoré vykonala Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a bezpečnosti pri práci (ANSES). Vo svojom vyhlásení EFSA zdôraznil, že stanovisko ANSES zopakovalo neistoty a medzery v údajoch, ktoré predtým zistil EFSA, a zároveň nepredložilo zistenia, ktoré by vyvrátili predchádzajúce závery EFSA o bezpečnosti oxidu titaničitého.

V tom istom roku (2019) vydal Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebných výrobkov (NVWA) stanovisko k možným účinkom E171 na zdravie, v ktorom sa zdôrazňuje aj dôležitosť skúmania imunotoxikologických účinkov.

Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách (E171) je dostupné na webovej stránke EFSA.

Často kladené otázky k hodnoteniu bezpečnosti oxidu titaničitého (E171)

1. Čo je to oxid titaničitý?

Oxid titaničitý sa používa ako potravinárske farbivo (E171) a rovnako ako u všetkých potravinárskych farbív, jeho technologickou funkciou je dosiahnuť, aby boli potraviny vizuálne príťažlivejšie, aby dodali farbu potravinám, ktoré by boli inak bezfarebné alebo aby sa obnovil pôvodný vzhľad potravín. Oxid titaničitý je tiež prítomný v kozmetike, farbách a liekoch.

Viac informácií o práci EFSA v oblasti prídavných látok v potravinách nájdete na webovej stránke EFSA.

2. Aké potraviny obsahujú oxid titaničitý?

Hlavnými kategóriami potravín, prispievajúcimi k dietárnej expozícii E171, sú pre:

  • dojčatá, batoľatá a dospievajúcichjemné pekárenské výrobky, polievky, bujóny a omáčky
  • deti, dospelých a starších ľudí polievky, bujóny, omáčky, šaláty a slané sendvičové nátierky

Spracované orechy sú tiež hlavnou kategóriou potravín, ktorá prispievajú k dietárnej expozícii u dospelých a starších ľudí.

3. Čo hovorí EFSA vo svojom stanovisku k bezpečnosti oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách z roku 2021?

Po preskúmaní všetkých relevantných dostupných vedeckých dôkazov dospel EFSA k záveru, že nemožno vylúčiť obavy z genotoxicity častíc oxidu titaničitého. Na základe tohto záveru odborníci EFSA viac nepovažujú oxid titaničitý za bezpečný, ak sa používa ako prídavná látka v potravinách. To znamená, že pre E171 nie je možné stanoviť prijateľný denný príjem (ADI).

Hodnotenie EFSA súvisí s rizikami oxidu titaničitého používaného ako prídavná látka v potravinách, nie s inými spôsobmi použitia.

4. Mám prestať jesť výrobky, ktoré obsahujú oxid titaničitý?

Aj keď dôkazy o všeobecných toxických účinkoch neboli presvedčivé, na základe nových údajov a posilnených metód vedci EFSA nedokázali vylúčiť obavy z genotoxicity, a preto nemohli stanoviť bezpečnú hladinu denného príjmu oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách.

Európska komisia a členské štáty EÚ budú teraz ako manažéri rizika zvažovať vedecké odporúčanie EFSA a rozhodovať o vhodných regulačných opatreniach alebo radách pre spotrebiteľov.

5. Zakazuje EFSA oxid titaničitý?

Nie. Úloha EFSA je obmedzená na hodnotenie rizík, ktoré sa spájajú s oxidom titaničitým ako prídavnou látkou v potravinách. Toto zahŕňa hodnotenie relevantných vedeckých informácií o oxide titaničitom, jeho potenciálnej toxicite a odhady expozície prostredníctvom stravy. Za akékoľvek legislatívne alebo regulačné rozhodnutia o povoleniach prídavných látok v potravinách zodpovedajú manažéri rizika (t.j. Európska komisia a členské štáty EÚ).

6. Čo sa stane ďalej?

Manažéri rizika (Európska komisia, členské štáty EU) použijú vedecké stanovisko EFSA ako podklad pre rozhodnutia o prijatí možných regulačných opatrení.

 

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood