Facebook Statistics

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

13-12-2021

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2021-68 plánuje uzavrieť výzvu dňa 17.01.2022, čo je zároveň termín uzávierky 2 hodnotiaceho kola výzvy. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.