Facebook Statistics

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

24-10-2018

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Výzva nadväzuje na výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7, ktorá bola vyhlásená dňa 10.07.2018 a uzatvorená dňa 19.09.2018.

Hlavným zameraním výzvy je budovanie siete zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. Zároveň investície do kvalitnej starostlivosti o deti do troch rokov veku umožnia plynulý prechod do zariadení predškolského veku.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR (zdroj EÚ).

 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj(zdroj EÚ) Alokácia pre RIÚS(zdroj EÚ) Alokácia pre MFO(zdroj EÚ)
Bratislavský 2 000 000 429 322 1 570 678
Trnavský 2 656 250 2 656 250 výzva nie je vyhlásená
Nitriansky 1 625 000 1 200 000 425 000
Trenčiansky 1 400 000 900 000 500 000
Banskobystrický 1 600 000 800 000 800 000
Žilinský 2 208 708 1 840 590 368 118
Prešovský 1 000 000 1 000 000 výzva nie je vyhlásená
Košický 994 500 850 000 144 500
SPOLU 13 484 458 9 676 162 3 808 296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 

  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou
  • samosprávny kraj,
  • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom, 
  • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

 

Oprávnené aktivity:

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života,
  • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood