Facebook Statistics

Oznam

16-12-2014

Na stránke MPRV SR v sekcii Rozvoja vidieka Priame platby a krížové plnenie bol dňa 16.12.2014 zverejnený „Systém odviazaných priamych platieb a minimálne požiadavky pre podpory od roku 2015“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) oznamuje, že dňa 10.12.2014 bolo v Zbierke zákonov SR uverejnené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, ktoré budú uplatňované od roku 2015.

Nariadenie vlády SR zavádza prvú časť tzv. viaczložkového modelu priamych platieb, v ktorom základným prvkom aj naďalej zostáva schéma jednotnej platby na plochu (SAPS), pričom v novom nastavení sa tento model rozrastá o ďalšie zložky, z ktorých niektoré sú povinné. Schéma SAPS je naviazaná na dodržiavanie pravidiel tzv. „krížového plnenia“, výkonu určitých minimálnych činností a konceptu aktívneho poľnohospodára.

Povinnou zložkou nového systému poberateľov priamych platieb je aj schéma platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, tzv. platba za ekologizáciu. Hovorí sa o nej ako o novom prvku reformovaného balíka podpôr do roku 2020, ale v skutočnosti veľká časť  jej postupov bola doteraz súčasťou noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy v rámci krížového plnenia. Táto platba bude k podmienkam platby SAPS navyše podmienená  dodržiavaním postupov, ktoré prispievajú k zlepšeniu klimatických podmienok a sú prospešné pre životné prostredie. Samotné postupy zahŕňajú diverzifikáciu plodín a existenciu oblastí ekologického záujmu v prípade plôch žiadateľov s ornou pôdou a zachovávanie plôch existujúceho trvalého trávneho porastu.

Ako podporu pre mladých začínajúcich poľnohospodárov bude k platbe SAPS a platbe za ekologizáciu navyše môcť žiadateľ požiadať aj o platbu pre mladých poľnohospodárov. Platba bude poskytovaná poľnohospodárom, ktorí prvýkrát zakladajú  poľnohospodársky podnik a ktorí nemajú v roku podania žiadosti viac ako 40 rokov. Platba  sa bude môcť poskytnúť na obdobie maximálne piatich rokov a na maximálne 28 hektárov poľnohospodárskej plochy žiadateľa.

Pravidlá krížového plnenia naďalej pozostávajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy. Rozdelené sú do troch oblastí - životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy; verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín; a dobré životné podmienky zvierat. Od roku 2015 sa však mení sa rozsah krížového plnenia, dochádza k zmene počtu požiadaviek hospodárenia (13) = PH a dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (8) = tzv. GAEC, ktorý bude po novom označovaný slovenským ekvivalentom DPEP. Z nového rámca krížového plnenia sú niektoré doterajšie PH a DPEP vylúčené, napr. vypadáva štandard Minimálna miera intenzity chovu (povinné zaťaženie pôdy hospodárskymi zvieratami). Uvedená podmienka však bude po novom platiť pre vybraných žiadateľov o podpory v rámci Programu rozvoja vidieka.

Podrobné podmienky jednotlivých schém sú súčasťou schváleného nariadenia vlády SR.

Druhou časťou viaczložkového modelu priamych platieb sú viazané schémy priamych platieb na tzv. citlivé sektory, ktoré MPRV SR v súčasnosti pripravuje. Cieľom je umožniť žiadateľom poberať dodatočné podpory v sektoroch mlieka a mliečnych výrobkov, ovčieho a kozieho mäsa, hovädzieho a teľacieho mäsa, chmeľu, cukrovej repy, ovocia a zeleniny. Možno predpokladať, že uvedené schémy budú finálne pripravené v priebehu mesiaca február 2015.“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood