Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“

04-04-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“ určený  podľa § 8 a § 17 ods.5 zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v plnom znení prístupný na internetových stránkach www.mpsr.sk  a www.enviroportal.sk.

Pripomienky k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia dokumentu je možné predkladat’ do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia, to je do 14.4.2014 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Spolufinancované z prostriedkov EÚ

Rozsah hodnotenia bol na webe MŽP SR www.enviroportal.sk zverejnený dňa 09. 04.2014.

Link: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-vidieka-sr-na-programovacie-obdobie-2014-2020.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood