Facebook Statistics

Oznámenie o zverejnení schémy pomoci SVHZ pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

03-06-2021

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) zverejňuje „Schému štátnej pomoci na podporu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19“ (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „službu všeobecného hospodárskeho záujmu“) č. ŠP SVHZ – 1/2021 (ďalej len „schéma pomoci SVHZ“).

Účelom pomoci je, aby poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby disponovali dodatočnými špeciálnymi vozidlami s ambulanciami záchrannej zdravotnej služby s vlastnou riadenou ventiláciou na prevoz pacientov s cieľom zamedziť prenášaniu koronavírusu SARS-CoV2 medzi prepravovanými osobami v súvislosti so zvýšením nárastu prevážaných suspektných pacientov a pacientov s ochorením COVID-19.

Účelom pomoci je aj zabezpečenie vybavenia ambulancií záchrannej zdravotnej služby špeciálnym prístrojovým vybavením vrátane vybavenia pre trvalú inštaláciu, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie odbornej pomoci suspektným pacientom alebo pacientom s diagnózou COVID-19. Cieľom je neochromiť výkon a zásahy odbornej prepravy osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje.

Schéma pomoci SVHZ nadobudla platnosť a účinnosť dňa 28. 5. 2021 a bude súčasťou pripravovanej výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok určenej pre organizácie záchrannej zdravotnej služby.

Schéma pomoci pre SVHZ je zverejnená tu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood