Facebook Statistics

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

01-07-2022

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 30. júna 2022 na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

  • Oprávneným žiadateľom je 108 miestnych akčných skupín (MAS).
  • Výzva je zameraná na podporu prevádzkových nákladov MAS a animácie v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.
  • V rámci tejto výzvy sú zapracované aj prvky novej koncepcie procesného riadenia LEADER, umožnenie využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov vo forme 40% paušálu v zmysle nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, rovnako tak je aplikované aj indexovanie výdavkov, zjednodušenie procesov kontroly VO/O a pod.
  • Na základe vyššie uvedeného sa zrýchlia procesy na úrovni PPA čo má priamy dopad na nárast čerpania a kontrahovania.
  • Celková výška finančných prostriedkov na predmetnú výzvu je 9 222 994,08 €.

https://www.apa.sk/57-prv-2022


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood