Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie pre MAS k zasielaniu Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na schválenie Riadiacemu orgánu pre IROP a k ich zverejňovaniu na webových stránkach

09-04-2020

RO pre IROP upozorňuje Miestne akčné skupiny, ktoré v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD zasielajú Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na schválenie riadiacemu orgánu, aby používali zrozumiteľné, jednoznačné a adekvátne názvy súborov výzvy (názvy výzvy, príloh výzvy, príloh žiadosti o príspevok) s cieľom čo najviac zjednodušiť žiadateľom prácu s dokumentmi výzvy.

Zároveň je po schválení výzvy potrebné zverejniť na webových stránkach MAS všetky dokumenty bez sledovania zmien (sledovanie zmien MAS ponechá iba v prípade zverejnenia aktualizácie výzvy) a bez komentárov, ktoré nie sú určené pre žiadateľov ale iba pre MAS pri príprave výzvy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood