Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2021-76

15-12-2021

Počas trvania prvého hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 79 114 878 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní.

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 53 900 000 Eur (zdroj EÚ).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.