Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78, stav k 14.1.2022

17-01-2022

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 50 536 592 Eur (zdroj EÚ) (z toho 46 651 037 EUR pre menej rozvinutý región a 3 885 555 EUR pre viac rozvinutý región), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy boli v rámci typov aktivít B. C. a E. predložené ŽoNFP v sume 48 458 966 Eur (zdroj EÚ) (z toho  44 665 934 EUR pre menej rozvinutý región a 3 793 032  EUR pre viac rozvinutý región) a v rámci typu aktivity D. ŽoNFP v sume 2 077 626 Eur (zdroj EÚ) (z toho 1 985 103 EUR pre menej rozvinutý región a 92 523 EUR pre viac rozvinutý región).

Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu  predstavuje 26 183 582 EUR (z toho 23 800 000 EUR pre menej rozvinutý región a 2 383 582 EUR pre viac rozvinutý región).  Pre typy aktivít B. C. a E. je disponibilná výška finančných prostriedkov 17 497 885 (zdroj EÚ) (z toho 15 900 000 EUR pre menej rozvinutý región a 1 597 885 EUR pre viac rozvinutý región) a pre typ aktivity D. je disponibilná výška 8 685 697 (zdroj EÚ) (z toho  7 900 000 EUR pre menej rozvinutý región a  785 697 EUR pre viac rozvinutý región).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.