Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

07-09-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik, ktoré sa konalo 06. septembra 2022.

Na výberové konanie boli pozvaní  a zúčastnili sa ho dvaja uchádzači a to: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. a Ing. Michal Urban.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne
80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik. Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. spolu 121 bodov a Ing. Michal Urban dosiahol spolu 101 bodov  z celkového počtu 125 bodov, čím obaja uchádzači splnili a dosiahli hranicu úspešnosti.

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik za úspešné a na základe uvedených výsledkov určila nasledovné poradie:

  1. doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
  2. Ing. Michal Urban

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať doc. Ing. Jaroslava Slamečku, CSc. za člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood