Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

24-06-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré sa konalo 22. júna 2022.

Na výberové konanie boli riadne pozvaní a zúčastnili sa ho všetci štyria uchádzači a to: Ing. Alexander Čarný, Ing. Mgr. Štefan Čeľovský, Ing. Pavol László a doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila nielen ich odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Alexander Čarný získal spolu 120 bodov; Ing. Mgr. Štefan Čeľovský získal spolu 53 bodov; Ing. Pavol László získal spolu 119 bodov a doc. Ing, Rudolf Petráš, CSc. získal spolu 65 bodov z celkového počtu 125 bodov. Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli dvaja uchádzači a to Ing. Alexander Čarný a Ing. Pavol László. Ostatní dvaja uchádzači Ing. Mgr. Štefan Čeľovský a doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc. nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia na základe celkového bodového hodnotenia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za úspešné a určila nasledovné poradie:

  1. Ing. Alexander Čarný
  2. Ing. Pavol László

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Alexandra ČarnéhoIng. Pavla Lászlóa za členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood