Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik 2020

11-12-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 09. decembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik sa prihlásil a pozvaný bol jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady v zmysle zákona o štátnom podniku. Výberového konania sa zúčastnil uchádzač a to: Mgr. Peter Vician. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady, bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačom overila jeho odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov komisia oznamuje, že Mgr. Peter Vician získal spolu 19 bodov z celkového možného počtu 125 bodov, nedosiahol hranicu úspešnosti a skončil neúspešne.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že výberové konanie je neúspešné a zakladateľ vyhlási nové výberové konanie na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood