Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

24-11-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik, ktoré sa konalo 23. novembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik sa v stanovenej lehote prihlásil iba jeden uchádzač a to: JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., ktorý sa výberového konania nezúčastnil. Výberová komisia na základe uvedených skutočností konštatuje, že výberové konanie na funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik je neúspešné a zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood