Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik

21-04-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik, ktoré sa konalo 20. apríla 2022.

Na výberové konanie boli pozvaní dvaja uchádzači a to: MVDr. Kristína Mouelhi a doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač – MVDr. Kristína Mouelhi.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila jeho odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahla MVDr. Kristína Mouelhi spolu 116 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že uchádzač dosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a podľa počtu bodov určila nasledovné poradie:

1. MVDr. Kristína Mouelhi

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik za čiastočne úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať MVDr. Kristínu Mouelhi za člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik.