Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Závodisko, š.p.

08-12-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 07. decembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Závodisko, š.p. sa prihlásilo a pozvaných bolo päť uchádzačov, ktorí splnili predpoklady v zmysle zákona o štátnom podniku. Výberového konania sa zúčastnilo všetkých päť uchádzačov a to: JUDr. Jozef Greguš, PhD. LL.M., Ing. Pavel Kalaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M., Ing. Pavel Mozdík a PhDr. Dalibor Skladan. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady, bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že JUDr. Jozef Greguš, PhD. LL.M. získal spolu 72 bodov, Ing. Pavel Kalaš získal spolu 67 bodov, Bc. Barbora Kráľová, LL.M. získala spolu 107 bodov, Ing. Pavel Mozdík získal spolu 87 bodov a PhDr. Dalibor Skladan získal spolu 108 bodov z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli dvaja uchádzači a to: Bc. Barbora Kráľová, LL.M. a PhDr. Dalibor Skladan. Ostatní uchádzači JUDr. Jozef Greguš, PhD. LL.M., Ing. Pavel Kalaš a Ing. Pavel Mozdík nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia podľa počtu bodov určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

  1. PhDr. Dalibor Skladan
  2. Bc. Barbora Kráľová, LL.M.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania  a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať PhDr. Dalibora Skladana a Bc. Barboru Kráľovú, LL.M. za členov dozornej rady Závodisko, š.p..

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood