Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Závodisko, š.p.

21-04-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 20. apríla 2022.

Na výberové konanie sa prihlásili a boli riadne pozvaní dvaja uchádzači a to: MVDr. Kristína Mouelhi a Ing. Ivan Pavlík, PhD.. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač a to MVDr. Kristína Mouelhi.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila jeho odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Závodisko, š.p..

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahla MVDr. Kristína Mouelhi spolu 118 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že uchádzač dosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a podľa počtu bodov určila nasledovné poradie:

1. MVDr. Kristína Mouelhi

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p. za čiastočne úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať MVDr. Kristínu Mouelhi za člena dozornej rady Závodisko, š.p..


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood