Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

17-05-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré sa konalo 16. mája 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa zúčastnili traja uchádzači a to: Ing. Jiří Holický, Ing. Ján Marhefka a Ing. Matej Vigoda. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzači absolvovali formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov výberová komisia schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavuje získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Výberová komisia v rámci výberového procesu s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre výkon funkcie generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie získali uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Jiří Holický získal spolu 76 bodov; Ing. Ján Marhefka získal spolu 117 bodov a Ing. Matej Vigoda získal spolu 81 bodov z celkového možného počtu 150 bodov.

Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti splnil jeden uchádzač a to Ing. Ján Marhefka. Výberová komisia na základe výsledkov určila poradie:

  1. Ing. Ján Marhefka

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za úspešné.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Jána Marhefku do funkcie generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Linky na verejné vypočutie:

Uchádzač č. 1 - Ing. Jiří Holický:
https://youtu.be/aZm1M-33zB8

Uchádzač č. 2 - Ing. Ján Marhefka:
https://youtu.be/479Zd_KyA6A

Uchádzač č. 3 - Ing. Matej Vigoda:
https://youtu.be/sJD3GtOIII0

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood