Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra

15-04-2013

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu  generálneho riaditeľa  Národného lesníckeho centra,  ktoré sa konalo 10. apríla 2013.

Výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra sa zúčastnili dvaja uchádzači. Podľa výsledkov výberovej komisie  sa umiestnil  na 1. mieste  Ing. Martin Moravčík, CSc. a  bol vybratý na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood