Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

09-06-2022

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, ktoré sa konalo 8. júna 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky sa zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného písomnou formou a pohovorom s uchádzačom, overila jeho schopnosti a odborné znalosti a na základe celkového zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Martin Polovka, PhD. získal spolu 122 bodov z celkového počtu 150 bodov a splnil stanovenú hranicu úspešnosti 70%. Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky a to:

1.    Ing. Martin Polovka, PhD.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania a určenia poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Martina Polovku, PhD. za generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky.

Link z verejného vypočutia:
Uchádzač Ing. Martin Polovka, PhD.
https://fb.watch/dxD7UrD54D/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood