Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

10-03-2021

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok II. kola výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 10. marca 2021 v Bratislave.

Druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí splnili hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo a to: Ing. Juraj Piecka, PhD. a Ing Tomáš Čuka.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, všeobecný prehľad a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že Ing. Tomáš Čuka dosiahol v druhom kole hranicu úspešnosti a získal 179 bodov z celkového možného počtu 200 bodov. Ing. Tomáš Čuka ako úspešný uchádzač získal spolu 272 bodov (súčet bodov za I. a II. kolo výberového konania) z celkového možného počtu 300 bodov. Ing. Juraj Piecka, PhD. získal v druhom kole spolu 114 bodov z celkového možného počtu 200 bodov, nedosiahol hranicu úspešnosti a vo výberovom konaní skončil neúspešne.   

Výberová komisia týmto oznamuje poradie úspešných uchádzačov nasledovne:

  1. Ing. Tomáš Čuka

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Tomáša Čuku za generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood