Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

09-03-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 08. marca 2022.

Na výberové konanie boli pozvaní spolu štyria uchádzači, zúčastnili sa ho dvaja uchádzači a to: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský a Ing. Vladimír Piskun.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila nielen ich odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský získal spolu 35 bodov a Ing. Vladimír Piskun získal spolu 71 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že podmienku a hranicu úspešnosti 80% nesplnil žiadny z uchádzačov a preto vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za neúspešné.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood