Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.

21-04-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 20. apríla 2022.

Na výberové konanie bol riadne pozvaný jeden prihlásený uchádzač, ktorí sa ho aj zúčastnil a to: Ing. Zlata Smolková.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila jeho odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie predsedu dozornej rady Závodisko, š.p..

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahla Ing. Zlata Smolková spolu 117 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že uchádzač dosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a podľa počtu bodov určila nasledovné poradie:

1. Ing. Zlata Smolková

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p. za úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Zlatu Smolkovú za predsedu dozornej rady Závodisko, š.p..


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood