Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

22-06-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ktoré sa konalo 20. júna 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zúčastnili štyria uchádzači a to: Ing. Tibor Danáč, MSc., Ing. Peter Davidov, Ing. Tomáš Hanulík a Ing. Igor Hubinský. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzači absolvovali formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov a určenia poradia bolo potrebné pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavovalo získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov výberovej komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Výberová komisia v rámci výberového procesu s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie Ing. Tibor Danáč, MSc. získal spolu 83 bodov; Ing. Peter Davidov získal spolu 84 bodov; Ing. Tomáš Hanulík získal spolu 73 bodov a Ing. Igor Hubinský získal spolu 67 bodov z celkového možného počtu 150 bodov. Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti nedosiahol žiadny uchádzač a z uvedeného dôvodu vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik za neúspešné.

Linky z verejného vypočutia:

Uchádzač č.1 - Ing. Tibor Danáč, MSc.:
https://fb.watch/dNyCEFOK7P/

Uchádzač č.2 - Ing. Peter Davidov:

Uchádzač č.3 - Ing. Tomáš Hanulík:

https://fb.watch/dNyILhet-f/

Uchádzač č.4 - Ing. Igor Hubinský:
https://fb.watch/dNyJOTSxEI/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood