Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava

15-03-2006

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo dňa 13. 03. 2006 na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava. Výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava sa zúčastnila jedna uchádzačka, Ing. Sibyla Szabóová. Podľa zhodnotenia výsledku výberovej komisie Ing. Sibyla Szabóová vyhovela stanoveným požiadavkám.

Ing. Zdenka Marčeková
riaditeľka osobného úradu

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood