Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik

20-10-2020

Na základe ustanovenia § 19a  zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 16. októbra 2020 v Bratislave.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja prihlásení a pozvaní uchádzači, ktorí splnili podmienky zverejnené pre predmetné výberové konanie a to: Ing. Igor Kálna a Ing. Adriana Oravcová.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača v prvom kole a pre postup do druhého kola výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 49 bodov z celkového počtu možných 70 bodov. Prvé kolo výberového konania pozostávalo z písomnej časti – absolvovania odborného testu a prezentácie stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku predloženej jednotlivými uchádzačmi.

Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Igor Kálna získal spolu 38 bodov a Ing. Adriana Oravcová získala spolu 27 bodov z celkového možného počtu 70 bodov. Žiadny z uchádzačov nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že výberové konanie je neúspešné a zakladateľ vyhlási nové výberové konanie na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik.