Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

24-07-2020

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok II. kola výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 24. júla 2020 v Bratislave.

Druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo a to Ing. Mário Perinaj.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, všeobecný prehľad a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že Ing. Mário Perinaj dosiahol v druhom kole hranicu úspešnosti a získal 117 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Ing. Mário Perinaj ako úspešný uchádzač získal spolu 176 bodov (súčet bodov za I. a II. kolo výberového konania) z celkového možného počtu 195 bodov.   

Výberová komisia konštatuje, že menovaný splnil všetky požadované kritériá a týmto oznamuje poradie úspešných uchádzačov a to nasledovne:

  1. Ing. Mário Perinaj

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Mária Perinaja do funkcie riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.