Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

13-07-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. júla 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik sa zúčastnil jeden pozvaný uchádzač a to: Ing. Marek Fecák. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzač absolvoval formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov a určenia poradia bolo potrebné pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavovalo získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov výberovej komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Komisia v rámci výberového procesu s uchádzačom overila jeho odborné znalosti, manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia komisie Ing. Marek Fecák získal spolu 124 bodov z celkového počtu 150 bodov, čím dosiahol a splnil hranicu úspešnosti. Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik za úspešné a na základe uvedených výsledkov určila poradie:

  1. Ing. Marek Fecák

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Mareka Fecáka do funkcie riaditeľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Link z verejného vypočutia:

Uchádzač - Ing. Marek Fecák:

https://fb.watch/edcvJOwr7L/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)