Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.

19-07-2012

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17. 07. 2012  na funkciu riaditeľa  š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.  sa zúčastnil  jeden uchádzač: Ing. Štefan Ryba, PhD. Podľa zhodnotenia výsledku výberovej komisie Ing. Štefan Ryba, PhD. vyhovel stanoveným požiadavkám a bol vybratý na funkciu riaditeľa  š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood