Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š.p.

20-11-2020

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok II. kola výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 18. novembra 2020 v Bratislave.

Druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š.p. sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí splnili hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo a to: JUDr. Marián Šurda a Ing. Ján Valtýni.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, všeobecný prehľad a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že JUDr. Marián Šurda dosiahol v druhom kole hranicu úspešnosti a získal 110 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. JUDr. Marián Šurda ako úspešný uchádzač získal spolu 169 bodov (súčet bodov za I. a II. kolo výberového konania) z celkového možného počtu 195 bodov. Ing. Ján Valtýni získal v druhom kole spolu 79 bodov z celkového možného počtu 125 bodov, nedosiahol hranicu úspešnosti a vo výberovom konaní skončil neúspešne.   

Výberová komisia týmto oznamuje poradie úspešných uchádzačov nasledovne:

  1. JUDr. Marián Šurda

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať JUDr. Mariána Šurdu do funkcie riaditeľa Závodisko, š.p..