Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Závodisko, š.p.

28-06-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 27. júna 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa Závodisko, š.p. sa zúčastnil jeden pozvaný uchádzač a to: Ing. Ladislav Molnár. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzač absolvoval formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov a určenia poradia bolo potrebné pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavovalo získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov výberovej komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Komisia v rámci výberového procesu s uchádzačom overila jeho odborné znalosti, manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa Závodisko, š.p..

Na základe celkového hodnotenia komisie Ing. Ladislav Molnár získal spolu 126 bodov z celkového počtu 150 bodov, čím dosiahol a splnil hranicu úspešnosti. Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa Závodisko, š.p. za úspešné a na základe uvedených výsledkov určila poradie:

  1. Ing. Ladislav Molnár

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Ladislava Molnára do funkcie riaditeľa Závodisko, š.p..

Link z verejného vypočutia:

uchádzač - Ing. Ladislav Molnár:
https://fb.watch/dWpOfVPAi0/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood