Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu troch členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici

01-12-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu troch členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici, ktoré sa konalo 30. novembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa prihlásilo osem uchádzačov, pozvaných bolo sedem uchádzačov, ktorí splnili predpoklady v zmysle zákona o štátnom podniku. Výberového konania sa zúčastnili šiesti uchádzači a to: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský, Miroslav Dragun, Ing. Adrián Macko, JUDr. Ing. Erik Sibal, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a Ing. Miloš Urbančík. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Mgr. Štefan Čeľovský získal spolu 39 bodov, Miroslav Dragun získal spolu 70 bodov, Ing. Adrián Macko získal spolu 110 bodov, JUDr. Ing. Erik Sibal získal spolu 91 bodov, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. získal spolu 103 bodov a Ing. Miloš Urbančík získal spolu 87 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli traja  uchádzači: Ing. Adrián Macko, JUDr. Ing. Erik Sibal, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.. Ostatní uchádzači Ing. Mgr. Štefan Čeľovský, Miroslav Dragun a Ing. Miloš Urbančík nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia podľa počtu bodov určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

  1. Ing. Adrián Macko
  2. doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
  3. JUDr. Ing. Erik Sibal

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania  a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Adriána Macka, doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD. a JUDr. Ing. Erika Sibala za členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.