Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania

26-10-2012

Na základe  § 5 ods. 6) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktoré sa konalo 22. 10. 2012.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy sa zúčastnili dvaja uchádzači. Podľa výsledkov hodnotenia výberovej komisie sa uchádzači umiestnili v poradí: 1. Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., 2. Mgr. Richard Lazúr.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood